Stanovy CSA - České Skike Asociace

 

Název:   Česká skike asociace

 

Zkratka:  CSA

 

Sídlo sdružení:  Dolní Kalná 4

                         543 74

 

Cíle činnosti sdružení:

Sdružovat  přátele skike.

Podílet se na kulturní a sportovní činnosti členů spolku.

Napomáhat rozvoji skike, vytvářet podmínky provozů, správy  sportovišť.

Organizovat Českou Skike sportovní aktivitu, včetně organizace mistrovství ČR a výběru reprezentace.

Spolupracovat s MŠMT při sestavování české reprezentace a školení instruktorů skike.

Rozšiřovat zásady fair play při jízdě na Skike.

 

                                   I.

Práva a povinnosti členů:

 

Práva členů:

Členem se může stát každá fyzická osoba souhlasící s cíly a posláním CSA , o jejím přijetí rozhoduje valná hromada členů  hlasováním, svolávaná výborem nejméně jednou za 4 roky.

Výbor může uchazečům o členství stanovit kandidátský úkol.

 

Každý člen má právo navrhovat náměty na činnost CSA.

 

Člen má právo být navržen a volen do výboru spolku.

                 

Člen má právo hlasovat na valné hromadě CSA.

 

Člen má právo využívat schválené podpory ze strany CSA.

                      

Člen má právo ze spolku vystoupit bez udání důvodu.

 

Povinnosti členů:

 

                           Člen má povinnost v případě vystoupení ze spolku vyrovnat do 30 dnů všechny společenské a finanční závazky vůči CSA.

 

                           Člen má povinnost dodržovat principy fair play a snažit se pomáhat ostatním účastníkům jízdy na skike ale i při jiných činnostech spolku.                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                            Člen má povinnost  platit v řádném termínu členské příspěvky, stanovené valnou hromadou.

                            

                              Člen může být z důvodu porušení cílů a poslání spolku zbaven členství hlasováním na valné hromadě.           

 

                                     II.

Organizační struktura CSA:

 

Valná hromada je svolávána výborem.

 

Valná hromada je tvořena všemi členy sdružení.

 

Výkonným orgánem  spolku je výbor CSA, volený Valnou hromadou.

 

Valná hromada zvolí výbor CSA, který se do další valné hromady stará o činnost.

 

Valná hromada zvolí revizního komisaře, který kontroluje činnost výboru a předává tyto informace členům.

 

Výbor si zvolí presidenta CSA, který je statut. orgánem spolku.Výbor volí i další výkonné funkcionáře:

 

1. Vyslance- zastupuje CSA při jednání s jinými spolky.

 

2. Pokladník- stará se o správu financí spolku a vede jejich účetní evidenci. Disponuje podpisovým právem a hmotnou zodpovědností za svěřené prostředky CSA.

 

3. Výbor zřizuje též funkci Central Coach Skike ČR (CC Skike ČR), který odpovídá za odbornou práci při tvorbě metodiky, sportovní činnosti a školení odborných pracovníků v asociaci CSA. Jedná se o jmenovanou pozici, jejíž výběr a jmenování je oprávněn provádět president CSA, v případě odstoupení stávajícího CC Skike ČR

 

                                          III.

Zásady hospodaření:

 

Spolek není založen za účelem tvorby zisku.

 

Zdroje: činnost spolku je financována z 

            a)vlastních prostředků členů

            b)Členských příspěvků

            c)z příspěvků organizací a státu na sportovní a kulturní činnost.

            d)z profitu akcí pořádaných CSA

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                                                                                         

Výdaje:

 

Výbor předkládá valné hromadě strategii činnosti na příští období a ta určí priority.

 

O konkrétních výdajích do výše zůstatku hotovosti rozhoduje výbor hlasováním.

 

Spolek se nesmí zadlužit do větší výše jako je hodnota jeho majetku. Jeho existence nulovým zůstatkem nekončí.

 

Tyto stanovy je možno změnit při souhlasu min. 90% členů CSA, hlasováním, prováděným tajně na valné hromadě spolku.

 

Orgány spolku vznikají poprvé ustavující valnou hromadou sdružení.

 

Změna stanov spolku je platná až po jejich zaregistrování  minister- stvem vnitra ČR.